Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. "MAGING MABUTING HALIMBAWA" Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalata, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Mateo 11. Bible verse mateo 22:1-2 tagalog at paliwanag nito 1 See answer alyienth08 alyienth08 Answer: Mateo 22:1-2 . 29 Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. (Isaiah 45:7). Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, “Pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo.” 37 Sumagot si Jesus, “Ang naghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na Anak ng Tao. Ibinigay ng Tagapagligtas ang kahulugan ng talinghaga ng manghahasik. Ang mga nagsimula nang mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak." 19 Ang(I) bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Rosalie Orito. • 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at … 11. 22 Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ 23 Ngunit(L) sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Ang mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo (Lu. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. 27 Umulan nang malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. 2 Nakabilanggo na noon si Juan na Tagapagbautismo. Bibliya Tagalog Holy Bible. 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mateo 6:34, Bagong Sanlibutang Salin. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon.”. Mateo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 36 Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa isang bahay. The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any theological seminaries or Bible schools. Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. 17 Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Ibuod ang Mateo 13:16–17 na ipinapaliwanag na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na pinagpala sila dahil sila ay may mga matang nakakakita at mga taingang nakakarinig. Mateo 1:21 - At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 10 Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan 30 sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang … Ang isang ikalawang siglong (2nd century) CE na tradisyon ay nagtalaga sa may-akda nito bilang si Marcos na Ebanghelista (o Juan Marcos) na kasama ni Apostol Pedro. Tanong: "Sino si Mateo sa Bibliya?" 18 Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Para sa pandagdag pag-aaralan, basahin ang: Marcos 11:25; Roma 12:18; 1 Juan 1:9-10 d. What does "cross" symbolize in the New Testament? 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at … Sagot: Si Mateo sa Bibliya ay isa sa mga alagad ni Jesus. “Huwag alalahanin ang bukas sapagkat bahala ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili. What is the western country led by in white horse in Zechariah 6? Komposisyon. (translation: Tagalog… Nagsalita muli si Jesus sa mga talinghaga, na sinasabi: “Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang hari na naghanda ng piging sa kasal para sa kanyang anak". Mateo 7:12-14. Ang Talinghaga Tungkol sa May-Ari ng Ubasan (Mateo 20: 1-16 sa Bagong Tipan. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Patingnan muli ang drowing sa pisara ng lupa sa tabi ng daan. 3 Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? 1 Votes, Matthew 7:14 7 “Humingi kayo at kayo'y bibigyan; humanap kayo at kayo'y makakatagpo; kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 2 Sapagkat(B) hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Ganito ang katumbas nito sa Bibliyang Tagalog na salin ni Jose C. Abriol, mula rin sa Mateo 6: 9-13: Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Explanation: 6 “Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Sapat na sa bawat araw ang sariling hirap nito.” —Mateo 6:34, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Mateo 13:18–23. Mga Pangaral sa Tagalog. Should we be involved in such activities? • What is the meaning of "Small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it"? Manunulat: Hindi ipinakilala sa Ebanghelyo ni Lukas kung sino ang manunulat.Mula sa Lukas 1:1-4 at mga Gawa 1:1-3, malinaw na makikita na iisang manunulat lamang ang sumulat sa Ebanghelyo ni Lukas at Aklat ng mga Gawa, na ipinakilala ang sinulatan bilang isang "kagalang-galang na Teofilo," na posibleng isang mataas na pinunong Romano. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong-gubat. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. To Get the Full List of Definitions: This 240-page Bible Interpretation Seminar Textbook, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation) explains and applies the historical-grammatical method of Biblical interpretation. Ganito ang paliwanag ng mananalaysay na si Walter Nigg: “Hindi na tatanggap pa ang Sangkakristiyanuhan ng mga pagpapala hanggang sa wakas ay magtapat ito —nang hayagan at nang may matinding pananalig —sa mga kasalanang nagawa noong Inkisisyon, anupat buong-kataimtiman at walang-pasubaling talikuran ang lahat ng anyo ng karahasan may kinalaman sa relihiyon.” Ito ay bumagsak at lubusang nawasak.”. 11 Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bible Verse Tagalog: Mateo 25:40 “At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit na sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.” Paliwanag: Ang bible verse na ito ay hango sa bagong tipan ng Bibliya sa aklat ni Mateo. George Ngan September 30, 2012 1 Votes, Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 9 Votes, Matthew 7:14 Mateo 7:5 - Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya! Tinutukoy sa Aklat ng Pahayag ang mga pangyayaring "sandaling mangyayari"(Pahayag 1:1) sa pitong Iglesia ng Asya Menor na probinsiya ng Imperyo Romano noong ika-1 siglo CE, pati na ang pinaniniwalaan ng may-akda nitong "huling tagumpay" ng mga Kristiyano, pagbagsak ng Imperyo Romano(o Dakilang Babilonia), pagsapit sa "huling araw", at gayon din ang pagbabalik ni Hesukristo. 12 “Gawin(D) ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. 7 “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Matthew 7:13 - 14 5 Mapagkunwari! Do to Others as You Would Have Them Do to You: The Golden Rule (Matthew 7:12) Jesus Heals Many (Matthew 8-9) Laborers Deserve Their Food (Matthew 10) Tales of Two Kingdoms (Matthew 11-17) My Yoke Is Easy (Matthew 11:28-30) Working on the Sabbath (Matthew 12:1-8) Parables of the Kingdom (Matthew 13) Paying Taxes (Matthew 17:24-27 and 22:15-22) Bob has designed this seminar to be easily understood and practical. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ang may-akda ng Ebanghelyo ni Marcos ay hindi nagbigay ng pangalan ng may-akda nito. 16 Makikilala(H) ninyo sila sa kanilang mga gawa. 38 Ang bukid ay ang mundo, at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Dios. How many people will go to Heaven as opposed to Hell? Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bibliya Tagalog Holy Bible . 8 Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Matthew 7 Judging Others. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagka't ito ang sa kautusan at ang mga propeta. This is one of the most difficult books to interpret. Ang paggamit ng may-akda nito ng iba't ibang mga pinagkukunan ay sumasalungat sa tradisyonal na pananaw na si Marcos na … What does the Bible say about women preachers or ministers? Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagka't ito ang sa kautusan at ang mga propeta. • Huwag Hahatol sa Kapwa -Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Mateo 18:21, 22; Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’”, 24 “Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 28 Namangha(N) kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo 29 sapagkat nagturo siya nang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng Kautusan. Mateo 5:23-24 “… kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. 26 Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At patawarin mo kami sa aming mga utang, LDS tl Ipabuklat sa mga estudyante ang Mateo 5:14–16, at pamarkahan ito bilang doctrinal mastery passage. • 20 Kaya't(J) makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa.”, 21 “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sign Up or Login. How many people are the "many" in Matthew 7:13. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and many, many more. 14 Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon.”, 15 “Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit. 7:18-35) 1 Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. 1 Juan 1:9; Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang … Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Ang Ginintuang Aral, Dalawang Pinto na Pagpipilian Ptr. Paghatol sa Kapwa - “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. en (Acts 2:36–38 is a scripture mastery passage. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? Why did God make salvation such a narrow path? (1 Timoteo 4:12) Ito ang buod ng Kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta.”, 13 “Pumasok(F) kayo sa makipot na pintuan. May mga maglilihis sa mga alagad mula sa daan ng buhay, kaya nagbabala si Jesus: “Mag-ingat kayo sa nagkukunwaring mga propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit-tupa, pero sa loob ay hayok na mga lobo.” Kaugnay nito, tutulungan ni apostol Pedro sa kalaunan ang mga Gentil—mga di-likas na Judio o proselita—na maging tunay na Kristiyano. How do we know that Jesus is the Great Physician? Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Sign Up or Login, ThereforeG3767 all thingsG3956 whatsoeverG3745 yeG302 wouldG2309 thatG2443 menG444 should doG4160 to you,G5213 doG4160 yeG5210 evenG2532 soG3779 to them:G846 forG1063 thisG3778 isG2076 the lawG3551 andG2532 the prophets.G4396, To Get the full list of Strongs: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Halika't aalisin ko ang puwing mo,’ gayong troso ang nasa mata mo? Ang Ebanghelyo ni Mateo, maging ang mga Ebanghelyo ni Lukas, Juan, at Markos, ay kinasihan ng Banal na Espiritu – kaya nga isang tunay at walang pagkakamaling kasaysayan ang buhay ni Cristo. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang igos sa matitinik na halaman? 0 Votes, Matthew 7:13 - 14 1 Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. 25 Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Paglalarawan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Matthew 11:28-30 Tagalog Verses "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? 9 Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Mateo 22:8-10. Matthew 7:12 Therefore G3767 all things G3956 whatsoever G3745 ye G302 would G2309 that G2443 men G444 should do G4160 to you, G5213 do G4160 ye G5210 even G2532 so G3779 to them: G846 for G1063 this G3778 is G2076 the law G3551 and G2532 the prophets. What does the Bible say about believer's baptism? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: